Biuro Rachunkowe Anna Hossa

Certyfikat

Biuro Rachunkowe BRAH powstało w 2007r. Właścicielem jest Anna Hossa posiadająca licencję do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 20103/2007 wydaną przez Ministra Finansów.

Cele firmy

Celem firmy jest dostarczenie klientom usługi w zakresie prowadzenia wszelkiej ewidencji księgowej i kontroli finansowej.

Specjalizacja

Biuro księgowe specjalizuje się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, pełnej obsługi kadrowo-płacowej oraz wyprowadzania zaległości.

O firmie

Biuro Rachunkowe Białystok – Anna Hossa powstało w 2007r. Właścicielem jest Anna Hossa posiadająca licencję do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 20103/2007 wydaną przez Ministra Finansów.

Specjalizacją naszej firmy jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości (PSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Celem firmy jest dostarczenie klientom usługi w zakresie prowadzenia wszelkiej ewidencji księgowej i kontroli finansowej. Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Pracujemy na najnowszych, wciąż aktualizowanych programach komputerowych.

Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtu,
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
 • wyprowadzania zaległości.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.
W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKPIR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.
W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

Kontakt

Biuro Rachunkowe Anna Hossa

ul. Generała Józefa Hallera 6 lok. U2B

15-814 Białystok

+48 535 444 491

+48 604 444 438

biuro@brah.pl